Les primeres ordinacions conservades de la processó de Corpus a Cervera (1411)

El professor i historiador cerverí Josep M. Llobet Portella ha publicat en el seu bloc 'La història des de Cervera (Segarra)', cervariasegarrensis.blogspot.es, la transcripció de les primeres ordinacions que s’han conservat sobre l’orde que s’havia d’observar en la composició de la processó de Corpus a Cervera.

Aquest document, on per primera vegada a la nostra ciutat es parla de diables, fou redactat per les autoritats cerverines el dia 9 de juny de 1411 –aquell any, Corpus s’esqueia el dia 11 de juny–, i es guarda a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, a Cervera. El seu contingut és el següent:


[A la coberta:] Ordin[acions per a] la festa del Corpus Christi del any M CCCC XI.

En nom de nostre senyor Déu Ihesu Christ e de la [hu]mil Verge nostra dona santa Maria sie. Amén.
Dimarts, qui·s comptaven nou dies del mes de juny, any de la nativitat de nostre senyor Déu Ihesu Christ mil quatre-cents onze, foren en la sala de la paheria los honrats en Bernat de Vilagrassa, Miquel Meyà, Pere Palau, pahers, en Pere Oromir e Bernat Cabirol, preveres, Jacme de Muntbrió, Arnau Arnaldes, e faheren les ordinacions següents:
Primerament, vayen Lucifer e los diables.
En aprés, vayen los trompadors.
En aprés, vaye la senyera, la qual porte en Barthomeu Selva, prevere, en un caval bé appareyllat, ab sa dacmàticha.
En aprés, vaye lo joch de les spases, lo qual fan en Ffrancesch Quintana e n’Arnau d’Abeyllà.
En aprés, vaye la Cathalina, la qual fa la confraria del Sant Sperit.
En aprés, vayen los jochs de la confraria de Sent Johan.
En aprés, vayen los jochs de la confraria de Sant Ffrancesch.
En aprés, vayen los jochs de Sant Jacme entretayllalts, los que fa lo offici de la blanqueria.
En aprés, vayen los jochs de Sant Anthoni, ço és, sant Anthoni e los heremites.
En aprés, vayen los jochs de Sant Augustí, ço és, sant Augostí, los confessors e sant Steve.
En aprés, vayen los jochs de la confraria de Santa Maria, ço és, los profetes, Adam, Eva e la salutació de santa Maria.
En aprés, vayen los brandons, penons e creus de la confraria de Sant Sperit.
En aprés, vayen los brandons de Sant Lorenç.
En aprés, vayen los brandons, penons e creus de la confraria de Sant Ffrancesch.
En aprés, vayen los brandons, penons e creus de la confraria de Sant Johan e Sant Aloy.
En aprés, vayen los penons e creus de Sant Anthoni.
En aprés, vayen los brandons, penons e creus de Santa Maria.
En aprés, vayen santa Clara ab les verges.
En aprés, vayen los apòstols.
En aprés, vaye Sant Augustí ab sos jochs.
En aprés, vayen los jochs de Sant Domingo.
En aprés, vayen los augustins.
En aprés, vayen ffrares menors e prehicadors fahents cor, ço és, los prehicadors a la part dreta e los ffrares menors a la part sinistra.
En aprés, vayen los preveres, uns deçà e altres dellà, fahents cor.
En aprés, vaye lo cap de santa Palònia.
En aprés, vaye lo cap de santa Victòria.
En aprés, vaye lo braç de sant Lurenç e lo lignum crucis, un deçà [e] altre dellà, ab sos diaca e sotsdiaca fahens cor.
En aprés, vayen los brandons dels notaris e del perayres entremesclats.
En aprés, vayen los brandons dels sartres [e] dels blanquers entremesclats.
En aprés, vayen tres diaques e tres sotsdiaques ab un àngel enmig tocant una squella.
En aprés, vayen los sonadors de instruments de corda bé appareyllats, honestament.
En aprés, vayen quatre brandons blanchs de la confraria de Santa Maria, ço és, dos devant la custòdia e dos aprés la dita custòdia.

Ordonadors de la processó: Berenguer Borraç, Ramon de Vilaplana, Ffrançoy ça Brecerola, Johan Guilabert, Anthoni d’Òdena, Jacme de Muntbrió, Johan Janer, Guim Sbert, Pere Rull, Jacme Bagà, Johan Mir, Pere Ermengou, Johan Pol, Arnau Arnaldes, Matheu Novella, Galceran de Roquafort.

Sonadors d’estruments: Pere de Salvoneres, Berenguer d’Alteylló, Anthoni de Salvoneres, Johan Rossell, Pericó Fuyllosa.[Posteriorment, s’hi afegí una nota sobre una determinada preeminència i una altra nota sobre les persones que havien de portar el tàlem].


Informació facilitada per Josep M. Llobet Portella, jllobet@cervera.uned.es

Fotografies de l'Arxiu Comarcal de la Segarra: Sala Florensa, 28 d'abril de 2008.

Comentaris

boletaire ha dit…
Fica la pell de gallina poder llegir aquests documents tant ben conservats del 1411.
I omple d'orgull que des de Cervera els puguem ensenyar, bona feina i molta dedicació de tots els arxivers i les actuals arxiveres que té l'Arxiu de Cervera.

"L'any que ve, ja veureu quina batussa, res de pau hi pot haver..."