dissabte, 20 de febrer de 2016

El termini per presentar les entitats el model #347 a #Hisenda finalitza el 28 de febrer
Estan obligats a presentar aquest model totes les persones físiques, jurídiques, públiques i privades que realitzin activitats empresarials o professionals, és a dir, que facin venda de béns i/o prestació de serveis.

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 €(IVA inclòs).

Una altra operació que s’està obligat a incloure a la declaració són les subvencions rebudes i atorgades que superin aquell llindar.

Si no s’ha realitzat cap de les operacions a declarar (per exemple, no s’ha cobrat cap subvenció ni s’han fet compres a proveïdors que passin durant l’any de 3.005,06 €), no es presenta la declaració. Tampoc caldrà fer cap comunicació expressa a l’Agència Tributària en aquest sentit.

Més informació:


Informació extreta de www.bestiari.cat