dijous, 22 de gener de 2015

S'aprova inicialment l'expedient de modificació de l'escut de Cervera i l'oficialització de la bandera municipal
L'actual escut de Cervera té els dies comptats. La Paeria ha posat a informació pública durant un mes els canvis en l'escut i la bandera que l'Agrupació Seny Major va proposar en base a un informe que l'historiador Josep Maria Llobet Portella. Els símbols que s'estan utilitzant actualment, es diu en l'estudi, no corresponen amb els originals, que tenien un cromatisme diferent.

L'any 1988, la Paeria de Cervera va aprovar un nou escut, que no s'adequava amb els símbols històrics de la vila segons l'heraldista Armand de Fluvià, que explicava aquest error en base a que el consistori havia pres com a referència l'escut d'armes dels Cervera, un llinatge de barons que també tenia el mateix escut que la vila, però amb diferents colors.

L'escut actual de Cervera està dividit en quatre parts, dues senyeres i dos requadres amb fons platejat (camper d'argent en nomenclatura heràldica) i cérvols vermells (o de gules). Són en aquests darrers espais que es veurà el canvi. Els animals de l'escut canviaran de color, i seran daurats, mentre que el fons passarà de platejat a vermell.

Pel que fa a la bandera, es proposa que els colors siguin els mateixos que els de l'escut i que la forma sigui en forma d'aspa.

L'anunci oficial diu així:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15.01.2015
 
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
AJUNTAMENTS 
AJUNTAMENT DE CERVERA 

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'expedient de modificació de l'escut i oficialització de la bandera municipal. 

El Ple de l ́Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2012, va acordar iniciar l ́expedient de modificació de l ́escut heràldic i l ́oficialització de la bandera de la ciutat de Cervera, segons projecte de l ́historiador Josep M. Llobet i Portella, a petició de l ́Agrupació Seny Major i encàrrec de la Paeria. 

Escut: “Escut caironat quarterat en sautor: al primer i quart de gules, un cérvol d’or; al segon i tercer d’or, quatre pals de gules. Per timbre, una corona de comte”.

Bandera: “Peça de tela de forma rectangular, apaïsada, de proporcions dos d ́alt per tres de llarg, quarterada en sautor: al primer i quart de gules, un cérvol d ́or; al segon i tercer d ́or, quatre pals de gules”.

L ́esmentat acord es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al DOGC, d ́acord amb el que estableix l ́article 25.1 del Reglament dels símbols dels ens locals, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre. 

Durant aquest termini es podrà examinar l ́expedient a la Secretaria de l ́Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i presentar-hi les observacions i al·legacions que es considerin oportunes. 

Cervera, 7 de gener de 2015 

Ramon Royes i Guàrdia 
Alcalde 

(15.008.076) Imatge extreta de http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_condal#mediaviewer/File:Corona_de_conde_2.svg

Text del DOGC extret de http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=ca_ES&numDOGC=6789&seccion=2#