dimecres, 7 de maig de 2014

El Ple de la Paeria de Cervera aprova inicialment una nova proposta de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
En la sessió del Ple de la Paeria de Cervera d'ahir 6 de maig, amb el vot favorables dels dotze regidors i regidores assistents a la sessió, es va aprovar inicialment una nova proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori de la ciutat de Cervera i dels nuclis agregats de la Cardosa, Castellnou d'Oluges, Malgrat, la Prenyanosa, i Vergós.

La documentació del POUM es pot consultar a la pàgina web municipal www.cerverapaeria.cat (enllaç als documents del POUM) i també de manera presencial a la Paeria.

Després de la seva aprovació inicial, a partir del 20 de maig, aproximadament, s’obrirà un període preceptiu d’exposició pública a on es podran presentar al·legacions i es procedirà a l’obertura de la Oficina Tècnica del Pla per tal de facilitar la consulta del document per part de la ciutadania amb l’acompanyament de membres de l’Equip Redactor. Caldrà demanar cita prèvia als Serveis Tècnics Municipals.

Paral·lelament es trametrà el document al Departament de Territori i Sostenibilitat i a totes les administracions competents per tal que emetin el seu informe sectorial.

Un cop contestades, tant en sentit positiu com negatiu, les al·legacions i rebuts els informes pertinents es procedirà a l’ajust del document per a trametre’l de nou a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial previ a l’aprovació provisional, que realitzarà la Paeria.

Posteriorment caldrà remetre de nou el Pla a la Comissió d’Urbanisme de Lleida, que es qui té la potestat d’acordar-ne l’aprovació definitiva.

Fotografia del Jordi Prat, extreta de http://www.laboiradeponent.cat/

Informació extreta de www.cerverapaeria.cat