dijous, 7 de novembre de 2013

El dilluns 18 de novembre s'iniciaran les obres de la plaça Universitat

 La Paeria de Cervera, per mitjà de la seva pàgina web, ha anunciat el proper dilluns 18 de novembre com la data oficial d'inici de les obres de remodelació de la plaça Universitat. 

La Mesa de contractació de les obres, reunida el passat 11 d’octubre, va acordar adjudicar el contracte d’obres a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Construccions Jaén Vallés - Iniciativa per a la Construcció i l’Obra Civil per un import de 690.563,85 euros. Aquesta empresa va presentar l’oferta més avantatjosa, que rebaixa en 185.000 euros l’import inicial del projecte, que era de 875.663,27 euros. A més, l’empresa també va oferir millores com el canvi del paviment de formigó per un paviment de pedra. Les obres, que comencen el 18 de novembre, està previst que acabin el juny de 2014. 

La Mesa de contractació (formada per membres de l’equip de govern, un membre de l’oposició, tècnics municipals, la secretària general de la corporació i la interventora municipal) formula la proposa d’elevar a la Junta de Govern Local de la Paeria la proposta d’adjudicació de les obres a l’empresa que hagi presentat la millor oferta. La Paeria de Cervera no pot adjudicar una obra directament a una empresa de la seva localitat, perquè seria il·legal. 

La remodelació de la plaça Universitat forma part del “Projecte de revalorització del centre històric per promoure l’activitat turística i cultural a la ciutat de Cervera”, una actuació dissenyada per la Paeria amb l’objectiu general de contribuir al desenvolupament social i econòmic de la ciutat, i especialment a la posada en valor del patrimoni monumental del centre històric. Aquest projecte es va presentar a la convocatòria de fons europeus Feder, que va aprovar una subvenció del 50% del cost, amb un màxim de 400.000 euros. L’altre 50% es finança amb l’aportació del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat, contribucions especials dels veïns i fons propis de la Paeria. 

La plaça Universitat es convertirà en una zona d’ús preferent per als vianants, tot i que els vehicles també hi podran circular, a una velocitat màxima de 10 km/h. Es definiran dos àrees: una de comercial, que facilitarà l’accés dels vianants als comerços; i una altra de monumental, que destaca l’espai de davant de l’edifici de la Universitat. 

Informació extreta de www.cerverapaeria.cat