dilluns, 30 de novembre de 2015

La Generalitat @GenCat edita una GUIA DE #TRANSPARÈNCIA per a #entitats
El passat 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Tant aquesta Llei, com la normativa estatal sobre transparència, que va entrar en vigor el mes de desembre de 2014, afecta en determinats aspectes a les entitats sense finalitat de lucre. 

Per exemple, l’apartat 4 de l’article 3 de la llei estableix que han de complir amb les obligacions de transparència previstes al títol II les entitats privades en el supòsit de percebre subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals. O l’article 15 de la llei, que preveu que en la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats per un import superior a 10.000 euros, s’ha d’incloure la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció i administració, a l’efecte de fer-les públiques. 

Com a continuació de les accions informatives, que en aquest tema ha desplegat el nostre Departament durant el darrer any, s’ha publicat el document “Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics”, que s’adreça a les associacions i a les fundacions que exerceixen majoritàriament llurs activitats a Catalunya i que perceben fons públics: 1.Fundacions i associacions de règim general i 2.Associacions d’utilitat pública subjectes a la legislació de la Generalitat. 


El document aporta criteris i informació sobre el règim de transparència, la publicitat activa, la informació institucional i organitzativa, etc. També explica com s’ha de fer pública la informació i la responsabilitat de la informació publicada. A més, inclou dos annexos pràctics: un sobre com s’ha d’informar de l’adreça de transparència i com es pot accedir als continguts, i l’altre relatiu al suport i assessorament que presta la Generalitat de Catalunya a les entitats perquè aquestes puguin assolir el correcte compliment de la Llei (amb adreces i webs de referència concretes).

Imatge extreta de http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/trans.html

Extret de http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_GuiaTransparencia