dilluns, 9 de setembre de 2013

Aprovat el Reglament de campaments juvenils
El passat 31 de juliol es va publicar el Reglament que regula els campaments juvenils. Aquest reglament vol desenvolupar i ampliar la regulació relativa als campaments juvenils que fins ara regulava la Llei 38/1991 d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

La regulació en matèria de joventut és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia en el seu article 142.c. Això inclou la regulació, gestió, intervenció i el control administratiu de les activitats i les instal·lacions destinades a joventut. 

El Decret 203/2013, de 30 de juliol d’aprovació del Reglament de campaments juvenils es va publicar en el DOGC núm.6429 de 31 de juliol. Aquest reglament té per objecte: 
  • Establir les condicions tècniques dels campaments juvenils, així com de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 
  • Garantir la protecció del medi natural. 
  • Respectar la seguretat i la protecció de l’entorn, i tenir contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil davant d’usuaris i tercers. 
  • I adaptar la normativa vigent a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i el Consell. 
A més a més, el reglament estableix les competències entre administracions i les obligacions de les parts. En aquest sentit és el Departament de Benestar i Família qui ha de prestar assessorament als ens locals i comarcals que poden tenir algunes competències transferides per part de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut. 

En concret, les funcions de l’Administració de la Generalitat són les de: 
  • Gestionar i tramitar la comunicació prèvia acompanyada de la declaració de responsable que han de fer totes les entitats que fan activitats de lleure de més de 3 nits consecutives o bé en el cas dels casals de vacances 4 dies consecutius, abans de l’inici de l’activitat. 
  • Inscriure els campaments juvenils en el registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 
  • Inspeccionar els campaments juvenilsper tal d’assegurar que es compleixen les condicions tècniques. 
  • Incoar expedients sancionadors, així com la seva resolució.