dimarts, 2 d’abril de 2013

Més detalls del projecte de remodelació de la plaça Universitat de Cervera.Hem accedit a la documentació del projecte de remodelació de la plaça Universitat de Cervera. De la memòria del projecte (doc. núm. 1) hem extret les següents explicacions, molt aclaridores.

1. Antecedents.

El present projecte d’urbanització té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a la redacció del PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA UNIVERSITAT DE CERVERA consistents en la pavimentació i dotació de serveis d’aquest espai de la ciutat de Cervera.

Aquesta actuació es està inclosa dintre de les actuacions previstes pel periode de programació 2007-2013 del FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) aiixí com del PUOSC pel període 2013-2016.

2. Situació i emplaçament.

L’àmbit objecte d’urbanització, es troba situat entre el carrer Travesser i la plaça de Sant Miquel de Cervera i correspon a l’espai situat en front de l’edifici de la Universitat de Cervera. La superfície total a urbanitzar és de 2.854 m2.

3. Objecte del Projecte.

L’objecte d’aquest Projecte és la definició de les obres de remodelació de la Plaça Universitat.

El projecte proposa les següents actuacions dintre d’aquest àmbit:

Demolició de paviments existents amb seguiment arqueològic de la actuació atès que l’àmbit es troba situat dintre de l’entorn declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del Centre Històric de Cervera i el propi edifici de la Universitat està catalogat també com a BCIN.

Pavimentació de l’àmbit d’actuació a base a les dues àreas en que s’ordena la plaça i a dos tipus de materials:
  • Espai de la Plaça:
Els paviments de la plaça s’ordenen, per una banda, en franges perpendiculars a la façana de l’edifici de la Universitat coincidint amb els eixos que ordenen aquesta. Aquestes franges s’executaran amb lloses de formigó amb acabat petri de forma rectangular 40x20 i 8 cm de gruix. Els espais situats entre aquestes franges, es faran amb paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix. Es podrá procedir, si escau i segons els criteris de la direcció facultativa, a executar l’obra amb uns materials de major qualitat (pedra natural del país, major gruix…) d’acord amb el que preveu la Llei de contractes del sector public i el Plec de Prescripcions administratives del contracte de licitació.

A peu de la façana de la Universitat es delimitarà una franja en tota la longitud d’aquesta i de paviment de les mateixes característiques que les definides per les franges perpendiculars a la façana.
  • Espai vorera peatonal zona comercial:
Es proposa la execució d’una franja perimetral peatonal col·lindant als establiments comercials situats a la façana oposada a la Universitat (façana nord-oest de la plaça) amb una amplada mínima de 2,5 m i máxima de 5 m. El paviment d’aquesta zona es farà també amb amb lloses de peces de formigó amb acabat petri de forma rectangular 60x40 i 8 cm de gruix tot i que és podrá procedir, si escau i segons els criteris de la direcció facultativa, a executar l’obra amb uns materials de major qualitat (pedra natural del país, major gruix…) d’acord amb el que preveu la Llei de contractes del sector public i el Plec de Prescripcions administratives del contracte de licitació. 

Les tapes de registre de tots els serveis aniran folrades amb el mateix tipùs de paviment del lloc on quedin ubicades.

Il·luminació: Es proposa la renovació total de l’enllumenat actualment existent a l’espai urbà de la plaça (actualment obsolet) amb làmpades LED: desmuntatge de les lluminaries existents a les façanes dels edificis de la façana nord de la plaça i de les columnes del Passeig Diputació. La il·luminació de la façana nord de l’edifici de la Universtat no es modificarà en aquesta actuació si be s’executarà la preinstal·lació d’una futura il·luminació d’aquesta façana. També es preveu la col·locació de lluminàries empotrades al paviment de senyalització del carril de trànsit rodat de servei al llarg de la plaça.
Renovació de les infraestructures de serveis: Es proposa la renovació de les xarxes existents de: aigua, electricitat, telefonia, i clavegueram d’acord amb els criteris de les companyes subministradores. Pel que fa al subministrament elèctric, l’actuació executarà la nova xarxa soterrada la qual estarà preparada per que es puguin conectar, en els propers anys i a mesura que es vagin rehabilitant els edificis existents a la plaça, les noves escomeses d’aquests edificis. En aquest sentit, la xarxa aèria existent a les façanes será eliminada a mesura que es procedeixi a les rehabilitacions dels edificis. Pel que fa a la xarxa de gas, es manté la xarxa existent sense modificar-la. En quant a la xarxa d’aigua potable i la xarxa de clavegueram es preveu la seva renovació total possibilitant el desdoblament de la xarxa de clavegueram en xarxa d’aigües brutes i xarxa d’aigües pluvials.

Dotació de l’espai amb infraestructures tecnològiques: incorporació d’un espai wifi, quioscs interactius amb pantalles tàctils, emissors bluetooth i inserció de codi QR.

Renovació del mobiliari urbà: Introducció de bancs, papereres i delimitació d’una zona “fes la foto” i instal·lació d’un panel informatiu “global” d’usos i espais de l’edifici de la Universitat al lateral de l’entrada de l’edifici.

Recuperació de béns-mobles del patrimoni municipal: La actuació proposa la recuperació parcial de l’antiga font de Sant Miquel, antigament situada en aquest espai. Es preveu la ubicació d’un sortidor situat a l’àrea on havia existit l’antiga Font i la recuperació dels dos blocs de marbre corresponents a la antiga columna superior de la Font i que actualmente es troven situats al monument del Passeig Balmes.

Arbrat i jardineria: Les actuacions és completaran amb la plantació d’arbrat seguint el recorregut peatonal comercial de la banda nord-oest de la plaça amb plantació d’espècies arbustives i florals a les dues jardineres situades longitudinalment al llarg del recorregut i col·locació de jardineres al frontal de la façana de la Universitat.

Clica aquí per consultar tots els documents del projecte.

Informació extreta de la pàgina web de la Paeria de Cervera, www.cerverapaeria.cat